Back
Qüestionari avaluació qualitat acció formativa

QÜESTIONARI PER A L'AVALUACIÓ DE L AQUALITAT DE LES ACCIONS FORMATIVES DE FORMACIÓ D'OFERTA (Ordre TAS/718/2008, de 7 de març i Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol)

Per avaluar la qualitat de les accions formatives és necessària la vostra opinió com a alumne/a, sobre diferents aspectes del curs en què heu participat. Responeu a totes les preguntes.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

1. Dades identificatives de l'acció formativa

*Pregunta 2 i 3 d'aquest apartat 1 no cal omplir per Formació d'Oferta

2. Dades de classificació del participant (marqueu amb una X a la casella corresponent)

2. Sexe
3. Titulació actual
4. Situació laboral

5. Lloc de residència/treball (Indiqueu la província)

6. Com vau saber que es feia aquest curs?

6.1. Servei d'Ocupació de Catalunya
7. Categoria professional (ocupats/ades)

8. Horari del curs (només ocupats/ades)

8.1. Durant la jornada laboral (marqueu amb una X el % de jornada laboral que abasta el curs)
8.3. Ambdues (marqueu amb una X el % de jornada laboral que abasta el curs)
8.3.1. % de jornada laboral que abasta el curs
9. Mida de l'empresa del/ de la participant (treballadors/ores ocupats/ades)

3. Valoració de les accions formatives

Valoreu els següents aspectes del curs utilitzant una escala de puntuació d'1 a 4. Marqueu amb una X la puntuació corresponent:

1 Totalment en desacord, 2 En desacord, 3 D'acord, 4 Totalment d'acord

1. Organització del curs

1.1. El curs ha estat ben organitzat (informació, compliment de dates i horaris i materials)
1.2. El nombre dels alumnes del grup ha estat l'adequat per al desenvolupament del curs
1.3. La formació rebuda em serà plenament d'utilitat

2. Continguts del curs

2.1. Els continguts del curs han respost a les meves necessitats formatives
2.2. Hi ha hagut una combinació adequada de teoria i aplicació pràctica
2.3. Els mitjans i materials han estat els necessaris
2.4. Valoreu les pràctiques dins de l'acció formativa
2.5. Valoreu les pràctiques de perfeccionament fora de l'acció formativa

3. Durada i horaris

3.1. La durada del curs ha estat adequada als objectius i continguts
3.2. L'horari ha afavorit l'assistència al curs

4. Formadors/ores / Tutors/ores / Personal del centre / Formadores/as / Tutores/as / Personal del centro

4.1.1. La forma d'impartir o tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.1.2. Coneixen els temes impartits en profunditat

Valoració global dels/de les tutors/ores

4.2.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.2.2. Coneixen els temes impartits en profunditat

Formador/a 1

Valoració del/de la formador/a 1

4.4.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.4.2. Coneixen els temes impartits en profunditat

Formador/a 2

Valoració del/de la formador/a 2

4.6.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.6.2. Coneixen els temes impartits en profunditat
Formador/a 3

Valoració del/de la formador/a 3

4.8.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.8.2. Coneixen els temes impartits en profunditat
Tutor/a

Valoració del/de la tutor/a

4.10.1. La forma de tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge
4.10.2. Coneixen els temes impartits en profunditat

Valoració del personal administratiu del centre

4.11.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada

Valoració del personal directiu del centre

4.12.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada

Valoració de la resta de personal del centre

4.13.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada

5. Materials didàctics

5.1. La documentació i els materials entregats són comprensibles i adequats
5.2. Els materials didàctics estan actualitzats

Percentatge d'utilització del català

5.3.1. Les classes s'han impartit com a mínim en català un: (%)
5.3.2. Els materials didàctics estan redactats almenys en català un : (%)

6. Instal·lacions i mitjans tècnics

6.1. L'aula, el taller o les instal·lacions han estat adequats per al desenvolupament del curs
6.2. Els mitjans tècnics han estat els adequats per al desenvolupament del contingut del curs

7. Només quan el curs s'ha realitzat en la modalitat de: a distància, teleformació o mixta

7.1. Les guies i els materials didàctics han permès realitzar fàcilment el curs (impresos, etc...)
7.2. S'ha comptat amb mitjans de suport suficients (tutories individualitzades, correu, ...)

8. Meccanismes per a l'avaluació de l'aprenentatge

8.1. S'ha disposat de proves d'avaluació i autoavaluació per conèixer el nivell d'aprenentatge assolit
8.2. El curs m'ha permès obtenir una acreditació de la meva qualificació

9. Valoració general del curs

9.1. Pot contribuir a la meva inserció laboral
9.2. M'ha permès adquirir noves habilitats/capacitats que puc aplicar al meu lloc de treball
9.3. Ha millorat les meves possibilitats per canviar de lloc de treball a l'empresa o fora d'ella
9.4. He ampliat coneixements per progressar professionalment
9.5. Ha afavorit el meu desenvolupament personal
10. Grau de satisfacció general del curs
Call Now Button