Back
Qüestionari avaluació qualitat acció formativa CFCC

QÜESTIONARI PER A L'AVALUACIÓ DE LA QUALITAT DE LES ACCIONS FORMATIVES

EN EL MARC DEL SISTEMA DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L'OCUPACIÓ

FORMACIÓ D'OFERTA

Per avaluar la qualitat de les accions formatives és necessària la vostra opinió com a alumne/a sobre els diferents aspectes del curs en què heu participat.

Les dades aportades en aquest qüestionari són confidencials i seran utilitzades únicament per analitzar la qualitat de les accions formatives.

Us agrairíem que contestéssiu totes les preguntes d'aquest qüestionari.

I. Dades identificatives de l'acció formativa (preimpreses o a emplenar per l'entitat beneficiària

II. Dades de classificació del participant.

2. Sexe
3. Titulació actual
4. Situació laboral
5. Lloc de residència/treball

  1. Si esteu aturat/ada. Lloc de residència

 

2. Si esteu ocupat/ada Lloc del centre de treball

6. Com vau conèixer l'existència d'aquest curs? (Indiqueu el mitjà principal)
7. Categoria professional (només ocupats)
8. Horari del curs (només ocupats)
8.1 Percentatge de la jornada laboral que abarca el curs:
9. Mida de l'empresa del participant (només ocupats)

III. Valoració de les accions formatives

Valoreu els següents aspectes del curs amb una escala de puntuació de l'1 al 4. 1. Completament en desacord; 2. En desacord; 3. D'acord; 4. Completament d'acord.
1.  Organització del curs
1.1. El curs ha estat ben organitzat (Informació, compliment de dates i d'horaris, lliurament de material)
1.2. El nombre d'alumnes del grup ha estat adequat per al desenvolupament del curs
2. Continguts del curs
2.1. Els continguts del curs s'han ajustat a les meves necessitats formatives
2.2. Hi ha agut una combinació adequada de teoria i aplicació pràctica
3. Durada i horari
3.1. La durada del curs ha estat suficient segons els seus objectius i continguts
3.2. L'horari ha afavorit l'assistència al curs
4. Formadors/tutors
4.1. La forma d'impartir o tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge (formadors)
4.2. Coneixen els temes tractats en profunditat (formadors)
4.3. La forma d'impartir o tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge (tutors)
4.4. Coneixen els temes tractats en profunditat (tutors)
5. Mitjans didàctics (guies, manuals, fitxes ...)
5.1. La documentació i els materials lliurats són comprensibles i adequats
5.2. Els mitjans didàctics estan actualitzats
6. Instal·lacions i mitjans tècnics (pissarra, pantalla, projector, TV, video, ordinador, programes, màquines, eines ...)
6.1. L'aula, el taller o les instal·lacions han estat adequats per desenvolupar el contingut del curs
6.2. Els mitjans tècnics han estat adequats per al desenvolupament del curs

7. Només quan el curs s'ha realitzat en la modalitat teleformació o mixta

7.1. Les guies tutorials i els materials didàctics han permès realitzar fàcilment el curs (impresos, aplicacions telemàtiques)
7.2. S'ha comptat amb mitjans de suport suficients (tutories individualitzades, correu, teleconferència, biblioteca virtual, cercadors)
8. Mecanismes per a l'avaluació de l'aprenentatge
8.1. S'ha disposat de proves d'avaluació i autoavaluació que em permetin conèixer el nivell d'aprenentatge asolit
8.2. El curs em permet obtenir una acreditació on es reconegui la meva qualificació

9. Valoració general del curs

9.1. Pot contribuir a la meva incorporació al mercat de treball
9.2. M'ha permèsadquirir noves habilitats/capacitats que puc aplicar al lloc de treball
9.3. Ha millorat les meves possibilitats per canviar de lloc de treball a l'empresa o fora d'aquesta
9.4. He ampliat coneixements per progressar en la meva carrera professional
9.5. Ha afavorit el meu desenvolupament personal
10. Grau de satisfació general amb el curs
10. Grau de satisfació general amb el curs

11. Si desitgeu realitzaar qualsavol suggeriment o observació, si us plau, utilitzeu l'espai reservat a continuació

12. NOMÉS PER PARTICIPANTS QUE HAN REALITZAT PRÀCTIQUES NO LABORALS A LES EMPRESES

12.1. Les pràctiques han estat relacionades amb els continguts teòrico-pràctics de l'acció formativa
12.2. Les pràctiques li han permès adquirir les habilitats necessàries per treballar en el que s'ha format
12.3. Com valora el seguiment que ha rebut del/la tutor/a o tutors de les pràctiques
12.4. Han estat suficients les hores dedicades a les pràctiques no laborals a l'empresa?

Sección

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Call Now Button