Back
Qüestionari avaluació qualitat acció formativa_professors

QÜESTIONARI PER A L'AVALUACIÓ DE L AQUALITAT DE LES ACCIONS FORMATIVES DE FORMACIÓ D'OFERTA (Ordre TAS/718/2008, de 7 de març i Ordre TRE/338/2008, de 4 de juliol)

Per avaluar la qualitat de les accions formatives és necessària la vostra opinió com a alumne/a, sobre diferents aspectes del curs en què heu participat. Responeu a totes les preguntes.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ

1. Dades identificatives de l'acció formativa

*Pregunta 2 i 3 d'aquest apartat 1 no cal omplir per Formació d'Oferta

2. Dades de classificació del participant (marqueu amb una X a la casella corresponent)

2. Gènere
3. Titulació actual
4. Situació laboral
5. Lloc de residència/treball (Indiqueu la província)

6. Com vau saber que es feia aquest curs? A través de ...

6.1. CET Penedès *
6.2. Xarxes socials *
6.3. Servei d'ocupació de Catalunya (SOC)*
6.4. Altres*

3. Valoració de les accions formatives

Valoreu els següents aspectes del curs utilitzant una escala de puntuació d'1 a 4. Marqueu amb una X la puntuació corresponent:

1 Totalment en desacord, 2 En desacord, 3 D'acord, 4 Totalment d'acord

1. Organització del curs
1.1. El curs ha estat ben organitzat (informació, compliment de dates i horaris i materials)
1.2. El nombre dels alumnes del grup ha estat l'adequat per al desenvolupament del curs
1.3. La formació rebuda em serà plenament d'utilitat
2. Continguts del curs
2.1. Els continguts del curs han respost a les meves necessitats formatives
2.2. Hi ha hagut una combinació adequada de teoria i aplicació pràctica
2.3. Els mitjans i materials han estat els necessaris

3. Valoració formadors.

3.1.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge
3.1.2. Coneixen els temes impartits en profunditat
3.2.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge *
3.2.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
3.3.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge *
3.3.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
3.4.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge *
3.4.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
3.5.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge *
3.5.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
3.6.1. La forma d'impartir el curs ha facilitat l'aprenentatge *
3.6.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
4.1.1. La forma de tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge *
4.1.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *
4.1.1. La forma de tutoritzar el curs ha facilitat l'aprenentatge *
4.1.2. Coneixen els temes impartits en profunditat *

4.2. Valoració del personal administratiu del centre

4.2.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada

4.3. Valoració del personal directiu del centre

4.3.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada

4.4 Valoració de la resta de personal del centre

4.4.1. L'atenció rebuda per part del personal del centre ha estat adequada
5. Materials didàctics
5.1. La documentació i els materials entregats són comprensibles i adequats
5.2. Els materials didàctics estan actualitzats
6. Instal·lacions i mitjans tècnics
6.1. L'aula, el taller o les instal·lacions han estat adequats per al desenvolupament del curs
6.2. Els mitjans tècnics han estat els adequats per al desenvolupament del contingut del curs

7. Valoració general del curs

7.1. Pot contribuir a la meva inserció laboral
7.2. M'ha permès adquirir noves habilitats/capacitats que puc aplicar al meu lloc de treball
7.3. Ha millorat les meves possibilitats per canviar de lloc de treball a l'empresa o fora d'ella
7.4. He ampliat coneixements per progressar professionalment
7.5. Ha afavorit el meu desenvolupament personal
8. Grau de satisfacció general del curs
Call Now Button